Company Video

Kompaniýanyň wideosy

Kompaniýanyň tertibi

1. 1958-nji ýylda döredilen bu kompaniýa, “Fortune 500” Greenland Group kompaniýasynyň garamagyndaky Guangxi Gurluşyk In Engineeringenerçilik Toparynyň doly golçur kärhanasydyr.

2. Gurluşyk göteriji maşyn senagatynda öňdebaryjy kärhana, milli ýokary tehnologiýaly kärhana, ýurtda önümçilik ygtyýarnamasyny alan ilkinji dört öndürijiniň biri we bu ugurda kuwwaty bu pudakda dördünji orunda durýar.

3. Bali (PuMiao) we Wuming-de iki bazasy bar, 360,000 inedördül metr önümçilik zawody, doly awtomatiki döwrebap gaýtadan işleýän enjamlaryň 1200-den gowrak toplumy we ýyllyk önümçilik kuwwaty 3 milliard ýuandan gowrak.

4. Akylly önümçiligi kämilleşdirmek we önümçilik bazalaryny özgertmek öňe sürülýär we ýyllyk önümçilik kuwwaty 5 milliard ýuandan ýokary bolan senagat bazasy gurlar.

5. Günorta-Gündogar Aziýa, Merkezi Aziýa, Günbatar Aziýa, Afrika, Europeewropa we Okeaniýa ýaly 30 ýurtda we sebitde daşary ýurtlarda satuw ulgamlary döredildi we önümler Gazagystana, Al Algerir we beýleki ýurtlara eksport edilýär.Häzirki wagtda bu kompaniýa Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda we beýleki sebitlerde on gowrak ofis açdy.

Taryhymyz

1958-nji ýylda

Şereketiň ozalky-Nanning gurluşyk enjamlaryny abatlaýyş zawody döredildi.

1966-njy ýylda

Guangxi Gurluşyk In Engineeringenerçilik Býurosy Maşynlary Bejeriş Zawody diýlip atlandyryldy.

1978-nji ýylda

QT45 diňi krany "Milli ylym konferensiýasy baýragyny" aldy.

1980-nji ýylda

“Guangxi” gurluşyk enjamlaryny bejermek zawody diýlip atlandyryldy.

1984-nji ýylda

“Guangxi” gurluşyk enjamlary zawody diýlip atlandyryldy.

1985-nji ýylda

QT80 diň krany "Milli ylym we tehnologiýa ösüşi üçünji baýragy" aldy.

1987-nji ýylda

Milli Maşyn Senagaty Komissiýasy "Esasy kärhana" diýen hormatly at bilen sylaglandy;Döwlet geňeşiniň elektrik we mehaniki hyzmatlar gullugy "Elektrik we mehaniki önümleriň eksporty giňeltmek kärhanasy" baýragyny berdi.

1989-njy ýylda

QT80 diňli kran "Awtonom sebitiň hil önümi" baýragyna mynasyp boldy.

1990-njy ýylda

GJJ5091XCT10 statik konusyň aralaşmagy synag ulagy Guangxi "Ylym we tehnologiýa ösüşi üçünji baýragy" aldy;QT40 diňi kran awtonom sebitiň "Täze önümi ösdürmegiň üstünligi üçünji baýragy" aldy.

1991-nji ýylda

QT60 diň krany "Awtonom sebitiň hil önümi baýragyny" aldy.