Lifting Scaffold

Iska götermek

 • AL02B All-steel Attached Lifting Scaffold

  AL02B polatdan ýasalan göteriji skaf

  Önümiň beýany

  Belli bir beýiklikde gurlan we in engineeringenerçilik gurluşyna berkidilen we öz göteriji enjamlaryna we enjamlaryna daýanmak bilen in engineeringenerçilik gurluşy bilen gatlak bilen dyrmaşyp ýa-da ýykylyp bilýän daşarky ýykylma we ýykylmaga garşy enjamlar bilen daşarky skafdyr.

 • All-steel Attached Lifting Scaffold

  Polatdan berkidilen göteriji skaf

  Götermek skafine näme dakylýar?

  Berkidilen göteriji skafta göteriji çarçuwa hem diýilýär.Kuwwat çeşmesine görä, ony gidrawliki görnüşe, elektrik görnüşine, el bilen çekmegiň görnüşine we beýleki esasy kategoriýalara bölmek mümkin.Esasan çarçuwanyň, çarçuwanyň aşaky trubkasyndan, çarçuwanyň gurluşyndan, berkidilen goldaw gurluşyndan we güýzüň öňüni almakdan ybaratdyr Enjamlaryň, göteriji enjamlaryň we ş.m.