New Technology, New Equipment

Täze tehnologiýa, täze enjamlar

CNC plazma kesiji maşyn

Adaty ýangyny kesmek we lazer kesmek bilen deňeşdirilende, plazmany kesmek tehnologiýasy ýokary netijeliligi we ýokary hilli galyplaýyş işini üpjün edýär we material galyplarynyň üstki takyklygy ýokarydyr.

GMC2560 Gantry freze enjamy

Qualityokary hilli önümlere bolan islegi kanagatlandyrmak üçin 2019-njy ýylda ýene bir bölüm goşular

Kebşirleýiş roboty

Maşyn merkezleri, CNC tornalary, üweýji maşynlar, Dişli enjamlar ýaly ösen gaýtadan işleýän enjamlar

Gurluşyk merdiwanlarynyň standart bölümi üçin awtomatiki önümçilik liniýasy

1. Gurluşyk merdiwanlarynyň standart bölümleri üçin doly awtomatiki önümçilik liniýasy we diň kranlarynyň standart bölümleri üçin doly awtomatiki önümçilik liniýalary ýaly uly göwrümli komponentlerden başlap awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalaryny hödürläň.

2. Akylly kebşirleýiş önümçilik liniýasy, şol sanda robot akylly kebşirleýiş ulgamy, awtomatiki material işleýiş ulgamy, kebşirleýiş önümçiligini dolandyrmak maglumat ulgamy, önümçilik liniýasynyň intellektual dolandyryş ulgamy integrasiýasy, robot deňleşmesini we awtomatiki garyşyk akym önümçiligini öz içine alýar.

3. Gurluşyk merdiwanlarynyň adaty awtomatiki önümçilik liniýasynyň önümçilik kuwwaty işgärleriň köpelmezligi esasynda 200% ýokarlanýar.

Autarym awtomat önümçilik liniýasy

1. Minara kranynyň adaty bölüminiň ýarym awtomat önümçilik liniýasy tertipli, deňagramly we çeýe bolýar.

2. CNC kompaniýalary bilen bilelikde gözlenip, kämillikden soň beýleki böleklere ulanylyp bilner.

3. Çep tarapdaky surat ýarym awtomat önümçilik liniýasynyň ýerleşişiniň shemasydyr.Adamlaryň sanyny köpeltmän önümçilik kuwwaty 100% ýokarlanýar.

Minaranyň kran standart bölümi awtomatiki önümçilik liniýasy

Gurluşyk merdiwan örtügi önümçilik liniýasy

Kompaniýanyň gurluşyk lifti biznes bölüminiň boýag dükanynyň gurnama liniýasynyň emele gelmändigini, sahypany ulanmagyň derejesiniň gaty pesdigini we önümçiligiň netijeliliginiň pesdigini, boýag dükanynyň tehniki taýdan kämilleşdirilendigini we kämilleşdirilendigini we ýokary awtomatlaşdyrylan boýag önümçilik liniýalarynyň toplumy guruldy we önümçilik liniýasynyň kuwwaty 300% ýokarlandy, bu bolsa gurluşyk liftiniň daşky görnüşini we poslama garşy hilini has ýokary derejä çykarýar, her ýyl köp reňk çykdajylaryny tygşytlaýar, we önümiň hilini ýokarlandyrmak we kompaniýanyň göwrümini we abraýyny ýokarlandyrmak baradaky kompaniýanyň tutanýerliligini görkezýän milli ülňülere laýyk gelýän gaz çykaryşlaryny reňkleýär.

Bölüm çarçuwasynyň sahypasy

Kebşirleýiş merkeziniň üç sany ýöreýän manipulýatordan düzülen çyzgysy

1. Çarçuwaly kebşirleýiş iş stansiýasy esasan işgärleriň kebşirleýiş işini azaltmak we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

2. Amalyň ösüşine ýetmek üçin önüm öndürmek prosesiniň akymyny optimizirläň.

3. Iş stansiýasy, truss önümçiliginiň netijeliligini 100% ýokarlandyryp bolar ýaly, birinji bölüm çarçuwasy, içki ýeň çarçuwasy, daşky çarçuwa we ş.m. ýaly dürli bölekleri kebşirlemek üçin ulanylyp bilner.

Kebşirleýiş merkeziniň üç sany ýöreýän manipulýatordan düzülen çyzgysy

Kelle-guýruk kebşirleýiş iş stansiýasy

1. Guýrukdan kebşirlemek üçin iş stansiýasy esasan işgärleriň kebşirleýiş işini azaltmak we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

2. Amalyň ösüşine ýetmek üçin önüm öndürmek prosesiniň akymyny optimizirläň.

3. Iş stansiýasy esasan uzyn görnüşli iş böleklerini kebşirlemek üçin amatlydyr, meselem: ýokary we aşaky akkordlar, dürli galstuklar, deňagramly esasy akkordlar, 7075 standart bölümiň esasy akkordlary, dürli şöhleler we ş.m.

2019-njy ýylda täze önümçilik enjamlary 100 million ýuandan ýokary bolup, ýokary hilli önüm öndürmek üçin berk binýat döretdi!