The company’s CRM customer relationship management system project started construction

Kompaniýanyň CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak ulgamy taslamasy gurlup başlandy

导语图
Giriş
6-njy ýanwarda üçünji gatdaky konferensiýa otagynda kompaniýanyň CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak ulgamy taslamasynyň başlangyç ýygnagy geçirildi.Kompaniýanyň baş müdiriniň orunbasary Çi Daşan çykyş etdi we çykyş etdi.
news40
ýygnak geçiriljek ýeri
Çi Daşan taslamany durmuşa geçirmegiň usullary we usullary baradaky hasabaty üns bilen diňledi, taslamany durmuşa geçirmek meýilnamasyny doly tassyklady we taslamany durmuşa geçirmek üçin dört talap öňe sürdi.Ilki bilen habarlylygy ýokarlandyrmaly we oňa uly ähmiýet bermeli.Kompaniýanyň işgärleri CRM ulgamynyň durmuşa geçirilmegine uly ähmiýet bermeli, täze ulgamlary, täze modelleri we täze gurallary işjeň öwrenmeli we özleşdirmeli, sanly we maglumat beriş usullary arkaly güýçlendirmeli, işewürlik mümkinçiliklerini we hyzmat derejelerini netijeli ýokarlandyrmaly we has ýokary baha tapmaly we ýokary wepaly müşderiler.Kompaniýanyň işiniň çalt ösmegini üpjün ediň.Ikinjiden, zähmet bölünişigini aýdyňlaşdyrmaly we ösüşi çaltlaşdyrmaly.Durmuşa geçirmek sikli gyssagly.Degişli bölümler we bölümler esasy jogapkärçiliklerini berkitmeli, jogapkärçiligiň bölünişini we möhüm wagt nokatlaryny aýdyňlaşdyrmaly, dürli wezipeleri ýerine ýetirmek üçin ýerine ýetiriji topar bilen doly hyzmatdaşlyk etmeli we adam resurslaryny optimallaşdyrmak we amaly dolandyryş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ulgam gurallaryny ulanmaly.Üçünjiden, pikirlenmäni täzelemeli we amaly netijelere üns bermeli.Durmuşa geçiriş topary we iş bölümi hakyky iş şertlerini birleşdirmeli, ulgamyň aýratynlyklaryna düşünmeli, ulgam funksiýalaryny çeýe ulanmaly, has täsirli, berk we innowasiýa dolandyryş modelini teklip etmeli we görkeziş döretmek üçin çyzgy işini informatizasiýa bilen çuňňur birleşdirmeli. integrasiýa Innowasiýa goşundylary.Dördünjiden, okuwlara ünsi jemlemeli we amaly berkitmeli.Taslama topary we oňa degişli bölümler taslamany durmuşa geçirmekde okuw usullaryna we okuw hiline üns bermeli, ýazky okuw mümkinçiliklerinden peýdalanmaly, bilim ýaýratmak kanallaryny giňeltmeli, dürli usullar we çäreler boýunça bilim düşündirişini we amaly amaly okuwlaryny geçirmeli we operatorlara kömek etmeli sanly dolandyryş derejesini ýokarlandyrmak we güýçli hil, ýokary ukyplylyk we zähmet usuly bilen satuw topary döretmek.

CRM müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak ulgamynyň müşderilere has gowy eýe bolmagyna, müşderileriň saklanmagyna, müşderiniň bahasyny ýokarlandyrmagyna we gowulaşmagyna kömek etmek üçin bilelikdäki tehnologiýalary, düşünjeleri we maglumat usullaryny ulanyp, müşderiniň ýaşaýyş sikliniň ähli prosesine esaslanýan müşderi merkezi bolandygy habar berildi. Müşderini kanagatlandyrmak we wepalylyk, şeýlelik bilen kärhananyň bäsdeşlige ukyplylygyny we girdejiligini hemmetaraplaýyn ýokarlandyrýar.Bu ulgamyň ornaşdyrylmagy, önümçiligi we iş amallaryny has-da baglanyşdyrýan we kompaniýanyň iş amallaryny arassalanan we sanly dolandyryşa itergi berýän “1 + N” sanly dolandyryş platformasynyň möhüm bölegi bolup durýar.

Kompaniýanyň tehnologiýa dolandyryş bölüminden, amaly dolandyryş bölüminden, akylly söwda merkezinden, lizing kompaniýasyndan, howpsuzlyk bölüminden we dürli satuw bölümlerinden jemi 40 adam gatnaşdy.

SÖ ENDGI


Iş wagty: -anwar-06-2022