Products

Önümler

 • flat-top tower crane

  tekiz diňli kran

  Esasy aýratynlyklary

  1. Minaranyň krany ýokarky, şonuň üçin kosmosdan peýdalanmakda ýokary we kranlaryň klasterdäki işleýşine laýyk gelýär.

  2.Jibler we galstuklar bolmazdan, diňiň dikliginiň beýikligi pesdir we enjamlary götermek üçin gurnama işiniň talaplaryny azaltmak üçin jibleri beýiklige ýygnap bolar;

  3.Jibiň ýokarky akord hasasy aşaky akord çybygy bir tarapa gysylanda dartylýar, şeýlelik bilen gurluşyň hyzmat möhletini uzaltmak üçin ýadawlyk we durnuksyzlyk mümkinçiligini azaldýar.

 • Topkit tower crane

  Topkit diňiniň krany

  Esasy aýratynlyklary

  Berkidilen diňiň kran balansy we bum, diňiň ýokarsyna galstuklar bilen birikdirilýär.Tekiz kelleli diňli kran bilen deňeşdirilende, onuň agramy has ýeňil, gurluşy ýönekeý we durnukly.

 • Luffing tower crane

  Luffing diňiniň krany

  Esasy aýratynlyklary:

  1. “Luffing boom” görnüşli diňli kran, jibiň üsti bilen çişirilişe düşünýär, şeýlelik bilen beýlekileriň giňişligine girmezlik üçin iş ýerini netijeli azaldar.

  2. Minara toparynyň işleýşinde minaranyň kran jibiniň özara päsgelçiliginiň öňüni alyp bolar.

 • Tower Crane Mast Section

  “Tower Crane Mast” bölümi

  Adaty kwadrat bölümi bolan demir panjara gurluşy bolup, onuň esasy wezipesi diňiň kranyny ýeterlik beýiklik bilen üpjün etmekdir.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen dürli görnüşli diň kranlarynyň esasy gurluşy üçin ulanylýar.

 • SC200/200 dual-purpose variable frequency double-cage construction hoist for pulling people and cargo

  Adamlary we ýükleri çekmek üçin SC200 / 200 goşa maksatly üýtgeýän ýygylykly goşa kapasaly gurluşyk göteriji

  Önümiň beýany

  Dişli we raf geçiriji bilen gurluşyk göterijisi.Esasan belent binalarda we aşa beýik binalarda adamlary we ýükleri götermek üçin ulanylýar.Işgärleri we harytlary dikligine dik we çalt daşamak üçin häzirki zaman beýik binalaryň zerurlyklaryna düşünýär.Esasy gurluşyk meýdançasy Dik transport enjamlary.

 • SC200/200 Angle adjustable intelligent double cage construction elevator

  SC200 / 200 Burçy sazlap boljak akylly goşa kapasa gurluşyk lifti

  Önümiň beýany

  Dişli we raf geçiriji bilen gurluşyk göterijisi.Esasan belent binalarda we aşa beýik binalarda adamlary we ýükleri götermek üçin ulanylýar.Işgärleri we harytlary dikligine dik we çalt daşamak üçin häzirki zaman beýik binalaryň zerurlyklaryna düşünýär.Esasy gurluşyk meýdançasy Dik transport enjamlary.

 • SC100N Hoistway single cage construction hoist

  SC100N Hoistway ýeke kapasanyň gurluşyk göterijisi

  Önümiň beýany

  Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen gurluşyk göteriji önümler iki kategoriýa bölünýär: SC gurluşyk göterijisi we SC ýük gurluşyk göterijisi.Şolaryň arasynda, SC100N görnüşli ýokary göterijilik ýeke kapasaly gurluşyk göteriji, deslapky gurluşygyň zerurlyklaryny doly kanagatlandyryp biler.Liftiň ýokary göteriliş ýollaryny ulanyp dik dik daşamak üçin goşa maksatly göteriji enjam.Içerki SS görnüşi (çekiş görnüşli polat sim) gurluşyk göterijileri üçin iň oňat çalyşma.Dadyp görüň.

 • SC100/100 Single-drive intelligent cargo double-cage construction elevator

  SC100 / 100 -eke hereketlendiriji akylly ýük goşa kapasaly gurluşyk lifti

  Önümiň beýany

  Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen gurluşyk göteriji önümler iki kategoriýa bölünýär: SC gurluşyk göterijisi we SC ýük gurluşyk göterijisi.Şolaryň arasynda, SC100 / 100 ýük gurluşyk lifti, diwara gurlan gollanma demirýol çarçuwasy we hereketlendiriji hökmünde dişli we tekerli dik transport maşynydyr.Derrik lifti çalyşmak üçin işlenip düzülen täze önüm.Bir kapasly ýük gurluşyk göterijisine we goşa kapasly ýük gurluşyk göterijisine bölmek bolar.

 • AL02B All-steel Attached Lifting Scaffold

  AL02B polatdan ýasalan göteriji skaf

  Önümiň beýany

  Belli bir beýiklikde gurlan we in engineeringenerçilik gurluşyna berkidilen we öz göteriji enjamlaryna we enjamlaryna daýanmak bilen in engineeringenerçilik gurluşy bilen gatlak bilen dyrmaşyp ýa-da ýykylyp bilýän daşarky ýykylma we ýykylmaga garşy enjamlar bilen daşarky skafdyr.

 • All-steel Attached Lifting Scaffold

  Polatdan berkidilen göteriji skaf

  Götermek skafine näme dakylýar?

  Berkidilen göteriji skafta göteriji çarçuwa hem diýilýär.Kuwwat çeşmesine görä, ony gidrawliki görnüşe, elektrik görnüşine, el bilen çekmegiň görnüşine we beýleki esasy kategoriýalara bölmek mümkin.Esasan çarçuwanyň, çarçuwanyň aşaky trubkasyndan, çarçuwanyň gurluşyndan, berkidilen goldaw gurluşyndan we güýzüň öňüni almakdan ybaratdyr Enjamlaryň, göteriji enjamlaryň we ş.m.